AYYAANA IRREECHAA FI AFUURA TOKKUMMAA OROMOO

By Chala Abate

Irreecha jechuun Maalii?

Kutaa 1ffaa

Ayyaanni Irreechaa, guyyaa Oromoon malkaa ykn tulluutti bahee Waaqa isa uume, waan argateef kan galateeffatuu fi waan fuula dura hawwuu fi barbaadu itti kadhatuudha. Malkaafi tulluu qofas miti.Bakka irreeffatamuu malu hundattuu ni raawwatama.Irreechi ayyaana Oromoon ittiin beekamu, mallattoo Oromummaa fi Eenyummaa isaa ibsu, calaqqee Aadaa fi Duudhaa keenya qofaa osoo hin ta’iin dhaalmayaa hambaa seenaa keenyaa ti. Kanuma mirkaneessuuf Oromoon biyya keenya Oromiyaa keessa jiraatu guyyaa ayyaana Irreecha waggaa waggaan bahaa fi dhihaa, kaabaa fi kibbaa walitti bahee osoo amantii, siyaasa fi kutaan osoowalinqoodiin tokkummaan Ayyaana Irreecha kabajataa jira.
Irreecha/ssaa Jechuun kennaa akka Waaqni eebbaan dabarsee waa namaaf kennuutti kan yaaddamuudha.
Irreechi karaa biraatin coqorsa/saardoo marga jiidhaa kan namni waanuma kabajaafi amantii Oromoo keessattti akka ulfaatti laallamu.
Namni raaga dhaqes galma seenu irreecha qabateet seenee irreenfata yoo waallee argate kaffaltiin inni waan yaallameef,waan milkaaheef kennullee Irreessa jedhama.
Kanas yeroo ibsan irreechi irree Waaqaa kan ittiin agarsiisaan sirna ayyaana guddaa sabni gurraacha Afrikaa-keessumaa warri kuush gadaa Mormor kuma jaha(6000) dura mallaattoo nageenyaa,tokkummaa,hawaas-diinagdeefi tika heera uumaafi uumamaaf jecha galatoofi kadhaaf Tulluufii Malkaatti bahanii gamtaafi tokkummaan ayyaaneffataniidha.
Ayyaanni Irreechaa Yoom, Eenyuu fi Eessatti Jalqabamee?
[1.The story of Irrecha by (Poet Laureate) Tsegaye Gebremedhin Robba Qawessa.The text is taken from Ethiopian studies publication(1960s?)]
12,000 years ago, ASRA the God of sun and of sky, God of KUSH PHARAOH, begotten SETE the older son, ORA the younger son and a daughter named as ASIS (ATETE OR ADBAR). The older SETE killed his younger brother ORA and ASIS (ATETE OR ADBAR) planted a tree (ODAA) for the memorial of her deceased brother ORA at the bank of Nile in Egypt where the murder had taken place and she requested her father who was the god of Sun to make peace among the families of SETE and ORA. Then rain has come and the tree (ODAA) got grown. It symbolized that the peace has taken place. Later, at the Stone Age, the tree that had been planted for the memorial of the killed, ORA, was substituted by statue of stone that was erected 8000 years ago.
The festival for the ORA statue has been celebrated in September of every year when Nile flows full in NUBIA and in BLACK EGYPT. In Ethiopia during the AXUMITE and PRE-AXUMITE period a great festival has been held around the statue that was planted by ASIS (ATETE OR ADBAR) for the memorial of ORA, the son of sun’s god, who risen up from death (ORA OMO or OR OMO) for the purpose of celebrating the peace made between the two brothers. Then after the memorial was the great herald performed in thanking the god of sun and of sky with CHIBO.
The EYO KA (the traditional and popular song performed at DEMERA YKN MIJJIRIIevents and New Year in Ethiopia) has been started being performed since then. “KA” is the first name of God. The name of God that our KUSH Fathers have inherited to us before the old period of Christianity and Islam is “KA”. Since then, therefore, especially the OROMO, GURAGIE and the SOUTHERN people of Ethiopia have been calling God as “WAKA or WAAQA”. When we song EYOKA or EYOHA in New Year, we are praising “KA”, the God.
“GADAA” or KA AADA” is the law or rule of God. “GADAA” (KA AADA) is the festival by which the laws and orders of God are executed. Japan, China and India have now reached to their current civilization through making the basic traditions and cultures they received from their forefathers (HINDU, SHINTO and MAHIBERATA) be kept, even at the time they were receiving Islam, Christianity, and other ideologies, especially Democracy and other free believes. They are not here through undermining the culture and tradition of their forefathers.
Culture is the collection of many CHIBOs or DEMERAs. “IRRECHA” or “IRRESA” one of the part and parcel of GADAA (KA AADA) system is the corner stone of and the turning point to the new year for which ASIS (ATETE OR ADBAR) has put up the dead body of her brother, ORA who was killed by his older brother (like ABEL of Bible) from the place where he died at the river bank of NILE and planted a statue.”
The Oromo people of beautiful Africa believe in one God since time memorial. Their religion is called “WAAQEFFANNAA” which means believing in one God that is the creator of the whole universe. IRRECHA means a celebration where people get together and perform their prayers and thanks giving to God.
WAAQEFFANNAA, the faith being in the GADAA SYSTEM is a religious ceremony that is free from any thing. The fathers of Oromo religion and the people, keeping fresh grass and flowers, perform their prayers and thank their God going to mountains, to sea or to river bank.
They move to the top of mountains or bank of seas or rivers not to worship the mountains or rivers and seas. Rather to distract themselves from any noise and to worship their God (WAAQA) with concentration. And they go to sea and rivers because they believe that green is holy, water is life and the places are peaceful where the spirit of God is found.
In the Oromo culture, the rainy season is considered as the symbol of darkness. At the beginning of September, the darkness is gone, rivers run shallower and cleaner, and the mud is gone. As sunshine rules the land, the OROMO people of Africa go out to celebrate this great natural cycle with the spirit of worshiping God (WAAQA).
Uumama namaa waliin wal qabata kan jedhanis jiru,
Dhiiraa fi dubartii
Dhiirri tulluurraa jiraacha ture
Dubartiinimmoo qarqara malkaa jiraachaa turte jedhama.
Irreechi kan jalqabamee yagguu dhalli namaa Waaqa irreeffachuu calqaberraayi jedhu haayyonni Gadaa dha!! Kun ammo isa calqaba dhala namaa waan ta’eef bara ‘kana’ jechuun nama dhiba. Kuushoonni/Kemet/Egyptian/ RA ka jedhan sana. Dhugumaan RA jechuun ’emotion, motion, su, rays ‘jechuudha. Afaan Oromootiiniyyuu Garaa nama RA-sa; RA-fama; RA-raasuu, etc! BaRA si!
IRA, IRRA, IRRee dha Waaqayyo! Abba Irreeti! Abbaa HEERAAti!! Jijjirama (dheerina) sagalee ibsa.
Awurophaannonni beekaa gara OSIRIS jedhutti jijjire “Irreessa”/”Irreecha”!!
Afaan Kush keessatti /RA/ fi /LA/n lakkuu wal-fakkiidha! Wal bakka bubu’u! Kanaafuu Irreessa/Irrecha fi Leecca/Leenca tokko–leenci abbaa irreeti! Irre ‘power’ jechu dhas! SIIDAA LEENCAA warra Misir yaadadhaa!
Ayyaannni ireechaa mallattoo gurraachummaa Afrikummaafi kuushummaa akkasumas Oromummaati. Gadaa Mormor waggaa hedduu dura Ilmaan Kuush gamtaadhan ayyaaneffachaa turan.
Oromoon erga akka sabaatti qofaa bahees dhugeeffannoo abbootiisaa utuu hin jallisiniifi hin dabsin ayyaaneffachaa dhufe.Gaafa cabee aadaafi eenyummaasaarratti duulli banamu garuu hunduu laaffachaa dhufe.
Gaafa Ormomee waan ormaatiin qaamaafi xin-sammuun garboomu kan saa tuffachuufi keessa laaluuu jalqabe.Amantii keessa jiruun wal madaalchiisuu jalqabe.kan hundee isaatirra kan ormi jedheen dhugeeffate.kan ormaatif kabajaafi olaantummaa kenne.kansaa ni shakke, ni tuffate, ni sodaates.
Irreechi Marga jiidhaa,coqorsa lalisaafi lattuu ykn baala muka lalisaa akka ejersaafi ittachaa ykn xaddachaafi urgeessaafaallee tahu. Dhallaaduu ykn baala abbayyii qabatanii kan namoonni gamtaanis tahee qeenxeedhaan;-
Boroo mana ofii keessatti,
Boroo abbaa ofiifi hangafaa keessatti
Galma abbaa muudaafi ayyaantuu keessatti
Galma haadha ateeteefi haadha ofii keessatti
Ujuba /hujufa/ warraafi gosa ofii irratti
Malkaa obaafi Mukkeen gurguddoo ulfaa tahan kanneen caayaan ykn gumiin jala teessee dhugaa murtetti,
Waan waaqni humna itti qabu,kan namni harkasaatiin uumuu hin dandeenye hundayyuu yommu itti fayyadamuu barbaadan irreecha kennuun dirqama.
Fakkeenyaf;
Yoo muka muran,
Yoo loon ykn beneeldota qalatan
Odaa fi harbuu gurguddaa jala taahanii dubbii laalan jalatti
Tulluufi lafa ulfinaa kan seenaa Oromoo waliin wal qabatu gubbaatti,
Yeroo gumii Gaayoo, yeroo cidhaafii araaraa
Yeroo hammachiisaafi wadaaja Galmaa
Cidhaa fi sirnoota maatii keessatti gudhamu hunda keessatti Irreechi akka irreetti biraa hin hafu.
Yeroo sirna Irreeffannaa guddaa Arfaasaafi Birraa kan gaggeeffamuudha.
Ayyaanni Irreechaa bakka gurguddaa lamatti qoodama.